Stand van zaken

Laatste update: 11 december 2018
Klik hier voor een overzicht van de nieuwsberichten.
Klik hier voor een pagina met antwoord op veelgestelde vragen over Wind voor Buren en windmolens.
Klik hier voor een pagina met relevante documenten met betrekking tot Wind voor Buren.

Op dit moment is er nog geen vergunning aangevraagd voor deze beoogde windmolens of een andere officiële procedure begonnen. We willen ons plan concretiseren in samenspraak met de omgeving. 

Idee voor vervolgproces
Ons idee is nog pril. De bekendmaking van ons idee, waarmee we in november 2017 zijn begonnen, was een eerste stap. Er is nog geen uitgewerkt plan. We willen ons plan concretiseren in samenspraak met de omgeving. 

Daarvoor hebben we een voorstel. Er moeten nog veel onderzoeken worden gedaan om duidelijk te maken of twee windmolens op deze plekken echt haalbaar zijn. Ons idee is om twee groepen in te richten waaraan omwonenden en maatschappelijke organisaties deelnemen. Daarin bespreken we dan de onderzoeken: wat en hoe wordt er onderzocht, wat zijn vragen die volgens omwonenden of organisaties moeten worden beantwoord, wat zijn de uitkomsten van de onderzoeken en wat betekenen deze uitkomsten voor bijvoorbeeld omwonenden? 

We willen een derde groep inrichten voor financiële participatie. Het idee is dat via een coöperatie die wordt opgericht door stichting Borne Energie mensen uit de omgeving mede-eigenaar kunnen worden van de windmolens. Dat moet wel georganiseerd worden. Er zijn mensen die al hebben aangegeven te willen mee-investeren in de windmolens. In deze groep kan worden bedacht wat een goed model daarvoor kan zijn.

De uitgebreidere opzet voor deze groepen kunt u hier lezen. Wij nodigen iedereen uit de omgeving uit om deze opzet te lezen en eventueel opmerkingen, suggesties of vragen aan ons door te geven. Meer hierover leest u ook in dit nieuwsbericht.

Verzoek aan gemeente voor steun voor vervolgproces
We hebben deze opzet voor groepen gedeeld met zoveel omwonenden en maatschappelijke organisaties. Daarop hebben we veel reacties gekregen. De meerderheid van deze reacties is positief.
Om het proces met de groepen echt in werking te kunnen zetten, hebben we hulp nodig. Verschillende inwoners en organisaties bieden deze hulp al aan, maar wij zijn van mening dat we ook hulp van de gemeenten Hof van Twente en Borne nodig hebben. Daarom zijn we hierover het gesprek aangegaan met de gemeenten Hof van Twente en Borne, zowel met gemeenteraadsfracties, ambtenaren als wethouders. We willen transparant zijn en daarom melden we dat we deze gesprekken voeren. 

We hebben een verzoek opgesteld aan de gemeenten, om het proces te steunen. Dat verzoek hebben wij op 27 juni 2018 ingediend bij de gemeente Hof van Twente. De inhoud van ons verzoek en de reacties tot nu toe van de gemeenten hierop leest u in dit nieuwsbericht van 8 september 2018 en in dit nieuwsbericht van 19 oktober 2018.

Antwoord van de gemeente Hof van Twente
Op 28 november 2018 kregen wij een antwoord van het college van B en W van Hof van Twente op ons verzoek van 27 juni 2018. In het kort zeggen burgemeester en wethouders van Hof van Twente dat zij het niet gepast vinden dat de gemeente zich mengt in het proces, gezien ‘het huidige spanningsveld’. Dit spanningsveld bestaat er volgens het college uit dat ‘voor- en tegenstanders hun stellingen hebben betrokken’. Het college vindt het niet gepast zich hierin te mengen, omdat de gemeente ook een besluit moet nemen over een uiteindelijke vergunningaanvraag. U kunt de brief die wij kregen van de gemeente hier lezen.

Vragen van gemeenteraadsfracties SP, GroenLinks en PvdA Hof van Twente
Op 16 oktober 2018 stelden de fracties van SP, GroenLinks en PvdA in de gemeenteraad van Hof van Twente schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over ‘Wind voor Buren’. De fracties stellen vooral vragen over het steunen van ons vervolgproces door de gemeente. Op 20 november 2018 gaf het college van B en W antwoord op deze vragen. Deze vragen en antwoorden kunt u hier lezen.

We beraden ons op vervolgstappen
De houding van de gemeente roept bij ons vooral vragen op doordat de gemeente Hof van Twente in meerdere beleidsstukken juist de indruk wekt initiatieven zoals ‘Wind voor Buren’ te omarmen. Meer daarover leest u in dit nieuwsbericht.
Wij beraden ons nu op de volgende stap die we kunnen zetten en proberen daar op korte termijn duidelijkheid over te geven.

Stappen zetten voor financiële participatie door bewoners
Het is ons doel dat één van de twee beoogde windmolens eigendom wordt van een coöperatie van omwonenden. Stichting Borne Energie gaat de coöperatie oprichten. De andere windmolen wordt dan eigendom van Raedthuys Pure Energie.

Borne Energie heeft hierover contact met REScoop, een koepelorganisatie van energiecoöperaties. REScoop kan Borne Energie hierin ondersteunen. Deze samenwerking is inmiddels een paar stappen verder gekomen. Er wordt nu hard aan gewerkt dat Borne Energie, REScoop en Raedthuys Pure Energie samenwerkingsafspraken maken. 

Als deze samenwerking is geformaliseerd, willen we graag een bijeenkomst houden voor iedereen die geïnteresseerd is in financiële participatie. We kunnen dan meer vertellen over de mogelijkheden, en suggesties en vragen van de geïnteresseerden ontvangen.

Wat merk ik van windmolens?
De rode draad die wij halen uit de vele gesprekken en reacties naar aanleiding van ons idee is dat veel mensen willen weten wat het effect van windmolens op de beoogde plekken op hen is. Dat kunnen wij ons goed voorstellen.
Voordat er een beslissing wordt genomen of er windmolens mogen staan, moet eerst worden onderzocht of wordt voldaan aan bijvoorbeeld de regels voor geluid, slagschaduw en effecten op de natuur. Die onderzoeken moeten nog worden uitgevoerd. We hebben ervoor gekozen eerst ons idee breed kenbaar te maken en het gesprek aan te gaan. Verder willen we deze onderzoeken in samenspraak met de omgeving doen.
Wel is er al informatie beschikbaar over de regels waaraan windmolens moeten voldoen en de effecten van windmolens die er al staan in Nederland. Veel informatie proberen wij op onze website te zetten, zie de pagina met veelgestelde vragen.

Visualisaties
Tijdens de inloopbijeenkomst op 21 november 2017 en daarna bij omwonenden thuis hebben we visualisaties laten zien. Deze geven een indruk van windmolens op de beoogde plekken. We hebben visualisaties vanaf 24 punten in de omgeving van de beoogde plekken op deze website gezet, zodat iedereen deze beelden kan zien. Deze visualisaties kunt u ook zien op de pagina met veelgestelde vragen.

Wilt u meer weten over ons idee of hierbij betrokken zijn? Stuur dan een e-mail naar info@windvoorburen.nl of meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.

© Wind voor Buren